KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 15 เรื่อง จากคำค้น การต้านอนุมูลอิสระ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6149
สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากขิงและผลิตภัณฑ์ขิงในระหว่างกระบวนการแปรรูป/รุจิรา ตาปราบ, จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ และประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
รุจิรา ตาปราบ
2551
FOOD 6371
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และการต้านจุลินทรีย์ของเปลือกผลไม้/พงศธร ล้อสุวรรณ, จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ และ ศศิธร จันทนวรางกูร
พงศธร ล้อสุวรรณ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6447
ฤทธิ์และปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในข้าวกล้องงอกสมุนไพร/วันพรรษา ชุติปัญญา และสุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
วันพรรษา ชุติปัญญา
2551
FOOD 6473
การคัดเลือกสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์/ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร, รัชนี ไสยประจง
ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร
2551
Full Textx
FOOD 7255
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulepa lintillifera) สาหรา่ยทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Graciria changii)
วสันต์ สุมินทิลี่,ปนิดา บรรจงสินศิริ,จันทนา ไพรบูรณ์,วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7258
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับเห็ลกของสมุนไพรไทยบางชนิด
ธวัชชัย นาใจคง,นิสิตา บำรุงวงศ์,มาลินี วงศ์นาวา,สนั่น ศุภธีรสกุล,จตุพร คงสุขนิรันดร์,กฤตพงษ์ เก้าเอี้ยน,อสซีด หวันยาวา,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Textx
FOOD 7700
การวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพของโปรตีนมะพร้าว ( Cocos nucifera L.) ดัดแปร โดยใช้เอนไซม์โปรตีนเอสทางการค้า
สมฤดี ไทพาณิชย์,ปราณี อ่านเปรื่อง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7953
ผลของอุณหภูมิแช่เย็นต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในน้ำบลูเบอร์รี่และบลูเบอรี่เข้มข้น
วริพัสย์ อารีกุล,กชรัตน์ วงศ์ณรัตน์,สิริพรรณ กิตตวรพัฒน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8381
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมและการประยุกต์ใช้ในน้้าผักและผลไม้ผสม
กิติพงศ์ อัศตรกุล,นฤมล หิมะสุทธิเดช,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8417
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดขนุนอ่อน
ธนากรณ์ ดำสุด,ฐิติกร จันทร์วุ่น,นมล ศรีเมฆ,สุธรรม ส่งแสง,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
FOOD 8448
การสกัดทางเลือกและการทำให้บริสุทธิ์ของแกมม่าออริซานอลจากรำข้าวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ดวงกมล เรือนงาม,ร่วมจิตร นกเขา,จิตติ ท่าไว,สุจิตรา สุคนธมัต,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม ? มิถุนายน 2561
Full Textx
FOOD 8500
องค์ประกอบทางเคมีบางประการ และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา
สายใจ ปอสูงเนิน,ธีระ ธรรมวงศา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8501
ผลของการให้ความร้อนทางอ้อมต่อคุณภาพบางประการของน้ำผึ้งดอกลำไย
พิทยา ใจคำ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8507
คความสามารถของถั่วชนิดต่าง ๆ ในการต้านอนุมูลอิสระและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,สุภัคชนม์ คล่องดี,ประมวล ทรายทอง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน-ตุลาคม 2561
Full Text
FOOD 8514
ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระของเมล็ดลําไยเถาและการนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์แยมลําไยเถา
วิริยา นิตย์ธีรานนท์,จตุพร อรุณกมลศรี,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>