KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น การประกอบอาหาร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T060215
ความหมายแห่งคำพูดเกี่ยวกับการประกอบอาหาร/เย็นใจ ฐิตะฐาน
เย็นใจ ฐิตะฐาน
2549
T070333
เทคนิคการประกอบอาหารและการพัฒนาอาหารสำหรับการจัดเลี้ยง สำหรับนักโภชนาการ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง/เรียบเรียงโดย นิภา ตลับนาค
นิภา ตลับนาค
2550
FOOD 6721
การทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารของร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บุณยกฤต รัตนพันธุ์,อเนก หาลี,วชิระ สิงห์คง,สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6730
อาหารไทย เสน่ห์ปลายจวัก มัดใจไปทั่วโลก
ทิศไท,ทิศไท
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Textx
Food Journal 45 (2) / 2558
วารสารอาหาร ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 / 2558
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 8167
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้านของชาวบ้านสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิวรณ์ วงศ์อรุณ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2559
FOOD 8460
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้านของชาวบ้านสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิวรณ์ วงศ์อรุณ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>