KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น การประเมินการได้รับสัมผัส
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6694
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสีสังเคราะห์ผสมอาหารของเด็กนักเรียนในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการบริโภคอาหาร
รวิสราภรณ์ ภีรติกรเจริญกุล,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,ปิยนุช วิเศษชาติ,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009

FOOD 7329
การศึกษาแนวทางการกำหนดเงื่อนไข การใช้วัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทย โดยใช้หลักการประเมินการได้รับสัมผัส : กรณีศึกษาซัยคลาเมต และสติวิออลไกลโคไซด์
จิตรา เศรษฐอุดม,วารสารอาหารและยา

FOOD 7898
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก จากการบริโภคอาหารประเภทไส้กรอก และหมูยอของคนไทย
ปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ปิยนุช วิเศษชาติ,ปราณี พัฒนกุลอนันต์,วีรยา การพานิช,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552
FOOD 7899
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสีสังเคราะห์ผสมอาหารของเด็กนักเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการบริโภคอาหาร
รวิสรราภรณ์ ภีรติกรเจริญกุล,ปราณี พัฒนกุลอนันต์,ปิยนุช วิเศษชาติ,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,วีรยา การพานิช,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552

FOOD 8343
การประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบเพื่อพิจารณากำหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร 3-MCPD ในเครื่องปรุงรส
วันชัย ศรีทองคำ,จารุณี วงศ์เล็ก,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>