KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น การประเมินความเสี่ยง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6117
หลักการและแนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย์/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2550
FOOD 6692
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคเครื่องแกงเผ็ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี
พัจนภา วงษาพรหม,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,เวณิกา เบ็จพงษ์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009

FOOD 6695
รูปแบบการประเมินความเสี่ยงสำหรับการกำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชนิพรรณ บุตรยี่,พัชนี อินทรลักษณ์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009

FOOD 6699
การใช้หลักการประเมินความเสี่ยงในการสร้างค่ามาตรฐานของสีสังเคราะห์ผสมอาหาร
เวณิกา เบ็ญจพงษ์,วีรยา การพานิช,ปิยนุช วิเศษชาติ,อาณดี นิติธรรมยง,ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต,วารสารพิษวิทยาไทย
สิงหาคม 2551

FOOD 7008
การประเมินความเสี่ยงขิงหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยง ในอ่าวบ้านดอนอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สุรชาติ วิชัยดิษฐ,ไพศาล วุฒิจำนงค์,ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก,ไพรัตน์ โสภโณดร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
FOOD 7223
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยา
ปราณี นาคประสิทธิ์,อุบลวรรณ รอดประดิษฐิ์,สันตกิจ นิลอุดมศักดิ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2557

FOOD 7610
การใช้หลักการประเมินความเสี่ยงในการสร้างค่ามาตรฐาน ของสีสังเคราะห์ผสมอาหาร
เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ปิยนุช วิเศษชาติ,อาณดี นิติธรรมยง,ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต,วีรยา การพานิช,วารสารพิษวิทยาไทย

FOOD 7897
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคเครื่องแกงเผ็ดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี
พัจนภา วงษาพรหม,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันต์,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552

FOOD 7994
การประเมินความเสี่ยงของกรดเบนโซอิกในการบริโภคขนมเยลลี่
อุไรวรรณ เต็มแก้ว,วิริพัสย์ อารีกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

   หน้า : [ 1 ]   Next >>