KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 26 เรื่อง จากคำค้น การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930045
การเก็บรักษาลูกชิ้นจากเนื้อปลาที่แยกกระดูกแล้วด้วยเครื่อง/จิราวรรณ แย้มประยูร
จิราวรรณ แย้มประยูร
2529
T980167
/อรพิน ภูมิภมร ... [และคนอื่นๆ]
อรพิน ภูมิภมร
2540
IFRPD T980252
การประเมินคุณค่าทางประสาทสัมผัสของน้ำมะม่วงพร้อมดื่มพันธุ์ลูกผสมบรรจุกระป๋อง/มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด ... [และคนอื่นๆ]
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
2541
T000234
/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539
T000276
Sensory perceptions of sugar cane juices/Kasem Nantachai ... [et al.]
Kasem Nantachai
1997
T000277
ผลของการใช้น้ำมันถั่วเหลืองในสูตรการผลิตต่อคุณภาพ และการเป็นที่ยอมรับของผลิตภัณฑ์หมูยอ
เกษม นันทชัย
2541
IFRPD T000305
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
อภิญญา จุฑางกูร
2543
T020153
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหาร/วิสิฐ จะวะสิต
วิสิฐ จะวะสิต
2534
T040004
การทดสอบผู้บริโภค (Consumer Test)และการสร้างผังความชอบของผู้บริโภค (Preference Mapping): การวัดทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารในเชิงปริมาณ/วิลัศนา โพธิ์ศรี
วิลัศนา โพธิ์ศรี
2546
KU T040357
การทดสอบการยอมรับกาแฟคั่วโรบัสต้าและการปรุงผสมกาแฟ/ปิยะมาศ ช่วงวาณิต ... [และคนอื่นๆ]
ปิยะมาศ ช่วงวาณิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T050047
แผนภาพความชอบของกล้วยที่ปลูกในประเทศไทย/นฤวัจน์ ชีวนันทพรชัย, อนุวัตร แจ้งชัด
นฤวัจน์ ชีวนันทพรชัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
IFRPD T050081
การพัฒนาความสามารถในการทดสอบประสาทสัมผัสของบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ชมดาว สิกขะมณฑล, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, อภิญญา จุฑางกูร
ชมดาว สิกขะมณฑล
2547
KU T060137
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย/ธงชัย สุวรรณสิชณน์, กมลรัตน์ รักกิจศิริ และอนุวัตร แจ้งชัด
ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2549
T060291
ลักษณะทางคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อซอสพริกผสม/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2548
T070390
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพไวน์สมุนไพรกระชายดำ:ด้านประสาทสัมผัส/เสริมสกุล พจนการุณ
เสริมสกุล พจนการุณ
2549-2550
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>