KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 128 เรื่อง จากคำค้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930008
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู/กาญจนารัตน์ ทวีสุข...[และคณะ]
กาญจนารัตน์ ทวีสุข
2528
IFRPD T930046
การใช้มันเทศทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป/สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์...[และคณะ]
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
T970011
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมส้มผสมว่านหางจระเข้/นิรมล อุตมอ่าง, พรรณี อินต๊ะปวน, เอกชัย แซ่โง้ว
นิรมล อุตมอ่าง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
IFRPD T970104
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาอาหารว่างจากธัญพืชทั้งเมล็ดสูตรพลังงานต่ำโดยเครื่องเอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, เพลินใจ ตังคณะกุล และประชา บุญญสิริกูล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538
T970108
การใช้แป้งเผือกทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กแช่เยือกแข็ง/สิรินาถ ตันฑเกษม
สิรินาถ ตันฑเกษม
2540
T970125
การใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวกล้องในผลิตภัณฑ์คุกกี้/จิรภา พงษ์จันตา และ ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน
จิรภา พงษ์จันตา,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
ku T970204
การพัฒนาเยลลีผลไม้เสริมใยอาหารและวิตามินซี/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
T970349
แนวโน้มการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์
2540
T980005
การพัฒนาการผลิตลูกชิ้นปลาผสมปลาหมึกและการเก็บรักษา/ปวีนา น้อยทัพ และนงนุช รักสกุลไทย
ปวีนา น้อยทัพ
2539
T980036
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาร์ชแมลโลโดยใช้ไข่ขาวผง/ศุภวัฒน์ จิวะรังสินี
ศุภวัฒน์ จิวะรังสินี,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2535
T980106
ไม่มีชื่อเรื่อง
นิสากร เย็นจิตโสมนัส,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2535
T980128
การใช้แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้/โดย พูนสุข แสงพงศ์ชวาล, สายทิพย์ ไมตรี, สุรีย์พร พันธุ์สุข
พูนสุข แสงพงศ์ชวาล,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2540
T980134
การพัฒนาการผลิตหมึกแห้งเทียมทอดกรอบปรุงรสและหมึกแห้งเทียมปรุงรส/จรรยา โลหะกุลวิช ... [และคนอื่นๆ]
จรรยา โลหะกุลวิช
2535
IFRPD T980195
การพัฒนาอาหารว่างพลังงานต่ำจากข้าวกล้องโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอร์สกรูคู่/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, เพลินใจ ตังคณะกุล และประชา บุญญสิริกูล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
T980202
การลดไขมันในผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้ด้วยแป้งบุก/อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
2541
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9   Next >>