KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 37 เรื่อง จากคำค้น การยอมรับ
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970010
การทดสอบการยอมรับเครื่องดื่มผลไม้ผสมจากผลเม่าช่วงผลสุกแตกต่างกัน/สาทิสรัตน์ เหียงแก้ว ... [และคนอื่นๆ]
สาทิสรัตน์ เหียงแก้ว,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T980281
การศึกษาการทำสแนคจากหนังหมูโดยใช้เครื่องเทคเจอร์ไรเซอร์ในระดับหมู่บ้านและการทดสอบการยอมรับ/สมชาย ประภาวัต ... [และคนอื่นๆ]
สมชาย ประภาวัต
2533
IFRPD T980287
การประเมินผลโดยวิธีประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยที่ใช้ Soy/oat-1 ทดแทนกะทิ/ธนวรรณ บุญปั้น ... [และคนอื่นๆ]
ธนวรรณ บุญปั้น
2542
IFRPD T990126
การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
T000276
Sensory perceptions of sugar cane juices/Kasem Nantachai ... [et al.]
Kasem Nantachai
1997
T000277
ผลของการใช้น้ำมันถั่วเหลืองในสูตรการผลิตต่อคุณภาพ และการเป็นที่ยอมรับของผลิตภัณฑ์หมูยอ
เกษม นันทชัย
2541
KU T020124
การพัฒนาแป้งขนมจีนหมักสำเร็จรูป/รักชนก จัดวงษ์
รักชนก จัดวงษ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T020153
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหาร/วิสิฐ จะวะสิต
วิสิฐ จะวะสิต
2534
IFRPD T030267
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน ที่จำหน่ายในท้องตลาด/ชมดาว สิกขะมณฑล และ จันทิมา จาปะเกษตร์
ชมดาว สิกขะมณฑล
2543
T040004
การทดสอบผู้บริโภค (Consumer Test)และการสร้างผังความชอบของผู้บริโภค (Preference Mapping): การวัดทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารในเชิงปริมาณ/วิลัศนา โพธิ์ศรี
วิลัศนา โพธิ์ศรี
2546
T040066
การใช้ประโยชน์จากฟักทองผงในผลิตภัณฑ์ขนมไทย/จิรภา พงษ์จันตา ... [และคนอื่นๆ]
จิรภา พงษ์จันตา
2547
KU T040348
การศึกษาอัตราความชอบของเด็กนักเรียนที่มีต่อผลิตภัณฑ์นม/มยุรฉัตร นาทวรทัต และ เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
มยุรฉัตร นาทวรทัต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T040357
การทดสอบการยอมรับกาแฟคั่วโรบัสต้าและการปรุงผสมกาแฟ/ปิยะมาศ ช่วงวาณิต ... [และคนอื่นๆ]
ปิยะมาศ ช่วงวาณิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T050046
การเปรียบเทียบแบบจำลองการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อทุเรียนด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติคและแผนภาพความชอบ/สุธีรา วัฒนกุล, อนุวัตร แจ้งชัด
สุธีรา วัฒนกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050047
แผนภาพความชอบของกล้วยที่ปลูกในประเทศไทย/นฤวัจน์ ชีวนันทพรชัย, อนุวัตร แจ้งชัด
นฤวัจน์ ชีวนันทพรชัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>