KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น การลดปริมาณจุลินทรีย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6344
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อกลุ่มออกซิไดส์ซิงในการลดปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนในเมล็ดถั่วเขียวและในกระบวนการผลิตถั่วงอก/เบญจวรรณ พุทไธสง และ วราภา มหากาญจนกุล
เบญจวรรณ พุทไธสง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6979
การยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้เทคนิคพัลส์ไฟฟ้าแรงสูง
ทวิวรรณ กังสดาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2554
Full Textx
FOOD 7884
การยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง
ทวิวรรณ กังสดาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-เมษายน 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>