KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น การวิจัยเชิงสำรวจ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010084
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การโฆษณาขนมกับพฤติกรรมการบริโภคขนมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น/จินดา บุญช่วยเกื้อกูล ... [และคนอื่นๆ]
จินดา บุญช่วยเกื้อกูล
2543
T010142
คุณภาพและการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนของจังหวัดในเขต 1/วัลลภา มะระยงค์
วัลลภา มะระยงค์
2543
T010153
การวิจัยเชิงสำรวจสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540/บรรพต ต้นธีรวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
บรรพต ต้นธีรวงศ์
2543
T030230
ความคาดหวังของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อการได้รับข้อมูลข่าวสาร และการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เกี่ยวกับวัตถุอันตราย/วิชญ์สินี อรุณชัยวณิชย์
วิชญ์สินี อรุณชัยวณิชย์
2546
T050334
การศึกษาการจัดบริการและสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในมินิมาร์ท/นภพรรณ นันทพงษ์
นภพรรณ นันทพงษ์
2548
T070524
ความปลอดภัยของน้ำบริโภคบริการสาธารณะและแบบหยอดเหรียญ/กลุ่มพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
2550
FOOD 6088
ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคจังหวัดตรัง/อัจจิมา เหลืองดิลก
อัจจิมา เหลืองดิลก
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>