KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น การสัมภาษณ์ด้วยคำถามแบบลำดับขั้น
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7999
การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคแยมโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยคำถามแบบลำดับขั้น
นงลักษณ์ งามพีระพงศ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>