KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น การแช่อิ่ม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T980215
การแช่อิ่มผักและผลไม้ต่างๆ/สมชาย ประภาวัต และมัณฑนา ร่วมรักษ์
สมชาย ประภาวัต
2541
IFRPD T010138
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง/เรียบเรียงโดย ฝ่ายศึกษาสาธิต สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
[2544?]
FOOD 6182
การถ่ายโอนมวลสารระหว่างกระบวนการออสโมติก/พีรยาโชติถนอม
พีรยา โชติถนอม
2551
FOOD 6494
กรรมวิธีการผลิตเปลือกส้มโอแช่อิ่มในจังหวัดชัยนาท/นพมาศ พูลเจริญศิลป์, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
นพมาศ พูลเจริญศิลป์
2551
Full Textx
FOOD 6538
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลหม่อนแช่อิ่ม/อาภัสสร ศิริจริยวัตร และ สิรินาฏ เนติศรี
อาภัสสร ศิริจริยวัตร
2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>