KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 151 เรื่อง จากคำค้น การแปรรูป
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930019
ระบบปลอดเชื้อในกระบวนการแปรรูปอาหาร
ทนง ภัครัชพันธุ์
2528
T930027
รายงานโครงการฝึกอบรมและการวิจัย เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ/ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2533
T930057
ผลิตภัณฑ์มะละกอ

2524
T930058
สารพันอาหารกล้วย
เทวี โพธิผละ
2534
IFRPD T930060
การแปรรูปผักและผลไม้
อัมพร นันทธีโร
2534
T930081
ผลิตภัณฑ์จากข้าวฟ่าง เล่ม 2
ศิวาพร ศิวเวชช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2533
IFRPD T930084
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอให้เข้าสู่อุตสาหกรรม/วารุณี วารัญญานนท์...[และคณะ]สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารุณี วารัญญานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
T930149
การผลิตอาหารว่างจากเผือก
สมหมาย แปลกลำยอง
T930170
คำแนะนำการปลูกมะม่วงหิมพานต์/จัดทำโดย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

[25..?]
T930177
การแปรรูปขิง

2525
T930189
การทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่
เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก
2533
T930209
ผลิตภัณฑ์กลอย

2534
IFRPD T930239
การฝึกอบรม เรื่อง หลักพื้นฐานการแปรรูปอาหาร ให้แก่ บุคลากรกรมการฝึกหัดครู/จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16-26 สิงหาคม 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
T940045
ประโยชน์และผลิตภัณฑ์จากกล้วย/รวบรวมโดย กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2537
KU T940159
ไม่มีชื่อเรื่อง
อรอนงค์ นัยวิกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next >>