KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ข้าวงอก
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6499
ผลของการงอกต่อสารต้านอนุมูลอิสระสมบัติการหุงต้มและลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวกล้องมันปู/สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน, บัญชา อุไรกุล
สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
2552
Full Textx
FOOD 6658
ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและความคงตัวของสารในรำข้าวสกัด
จินตนา สังโสภา,รำไพ เกณฑ์สาคู,อนุชิตา มุ่งงาม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 7293
การพัฒนาชาข้าวก่าเพาะงอกพร้อมชง
สิริการ หนูสิงห์,ปาจารีย์ มั นดี,บุศราภา ลีละวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7723
การพัฒนาชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชง
สิริการ หนูสิงห์,ปาจารีย์ มั นดี,บุศราภา ลีละวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกฎาคม-กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7853
ผลิตภัณฑ์ข้าวงอกนึ่งจากข้าวญี่ปุ่นสายพันธ์ุที่ปลูกในประเทศไทย
ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล,วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
พฤษภาคม-มิถุนายน 2554
FOOD 8172
ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและความคงตัวของสารในรำข้าวสกัด
จินตนา สังโสภา,อนุชิต มุ่งงาม,รำไพ เกณฑ์สาคู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>