KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ข้าวที่มีสี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6499
ผลของการงอกต่อสารต้านอนุมูลอิสระสมบัติการหุงต้มและลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวกล้องมันปู/สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน, บัญชา อุไรกุล
สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>