KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ข้าวยาคู
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010425
ข้าวยาคู/จันทร์ทิพย์ แซ่เอี้ยว
จันทร์ทิพย์ แซ่เอี้ยว
2541
T040169
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำข้าวยาคู/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
FOOD 7690
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
วันเพ็ญ มีสมญา,ไพลิน ผู้พัฒน์,เกศศิณี ตระกูลทิวากร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>