KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 23 เรื่อง จากคำค้น ข้าวหอมมะลิ
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010447
หอมมะลิ เชิดชูข้าวไทย ข้าวขาวดอกมะลิ/พจน์ สัจจะ, กาญจนา หงษ์หยก
พจน์ สัจจะ
2544
T010476
ข้าว ผลิตผลจากคนไทย เลี้ยงคนไทยและพลโลก/สุนทรีย์ เกตุคง
สุนทรีย์ เกตุคง
2544
T020101
เอกสารประกอบการฝึกอบรม การผลิตปาท่องโก๋ และน้ำนมถั่วเหลือง ในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ทบวงมหาวิทยาลัย ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2544 - 2545/สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
KU T020127
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัทเทอร์เค้กจากข้าวหอมมะลิ/อุศมา สุนทรนฤรังษี
อุศมา สุนทรนฤรังษี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T030017
เสี้ยวหนึ่งของการต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105/ชาคริต จุลกะเสวี
ชาคริต จุลกะเสวี
2545
KU T050002
ไม่มีชื่อเรื่อง

2547
KU T050021
อิทธิพลของอุณหภูมิและความดันในการหุงข้าวหอมมะลิต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและโครงสร้างของข้าวในระหว่างการหุง/อาลักษณ์ ทิพยรัตน์, พงษ์ธร ลีละยุทธสุนทร
อาลักษณ์ ทิพยรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050027
การพัฒนาเส้นสปาเกตตีอบแห้งจากแป้งข้าวหอมมะลิ/ปิยนุช วังศิลาบัตร ... [และคนอื่นๆ]
ปิยนุช วังศิลาบัตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050031
การศึกษาผลของฟลาวข้าวขาวดอกมะลิ 105 มันเทศและปลาป่นต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวที่ผ่านกระบวนการเอกซ์ทรูชัน/สิริมาศ อุษสาธิต ... [และคนอื่นๆ]
สิริมาศ อุษสาธิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050036
การประยุกต์วิธีวิเคราะห์เนื้อสัมผัสและความหนืดเพื่อทำนายการปลอมปนในข้าวหอมมะลิ/สิริรัตน์ จำปาเงิน, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
สิริรัตน์ จำปาเงิน,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
T050098
การพัฒนาเค้กเนยจากข้าวหอมมะลิ/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และอุศมา สุนทรนฤรังษี
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T050191
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข้าวหอมมะลิไทย/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2546
T050362
ยีนความหอมของข้าวหอมมะลิ/เรียบเรียงโดย วินธัย กมลสุขยืนยง ... [และคนอื่นๆ]
วินธัย กมลสุขยืนยง
2546
KU T060045
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะหรี่ปั๊บจากแป้งสาลีผสมแป้งข้าวหอมมะลิ/สุพัตรา เลิศวณิชย์วัฒนา ... [และคนอื่นๆ]
สุพัตรา เลิศวณิชย์วัฒนา
2546
KU T060046
การใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋/ศรีเวียง ทิพกานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
ศรีเวียง ทิพกานนท์
2546
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>