KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ข้าวเกรียบปลา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930027
รายงานโครงการฝึกอบรมและการวิจัย เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ/ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2533
T030088
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวเกรียบปลาดุก/วนิดา โอศิริพันธุ์ และ ชีพสุมน ชิตมณี
วนิดา โอศิริพันธุ์
2545
T060420
/ธัญนันท์ ทองคำ, วัฒนี บุญวิทยา, หรรษา เวียงวะลัย
ธัญนันท์ ทองคำ
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>