KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ข้าวเคลือบ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7937
การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด
ปรีดา ปรากฎมาก,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน-ธันวาคม 2559
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>