KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น ข้าวแดง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940093
การศึกษาการปรับสภาพของวัตถุดิบต่อคุณภาพการหมักข้าวแดง
พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์
2534
T970058
การศึกษาทดลองหาความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวแดง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2539
T980154
การศึกษาทดลองผลิตข้าวแดงขั้นอุตสาหกรรมนำทาง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2540
T030293
ขั้นตอนการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป/กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2544
T070086
/รสิตา โอสถานนท์
รสิตา โอสถานนท์
2550
FOOD 6408
การเปรียบเทียบปริมาณรวมสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวแดง ข้าวสีนิล และข้าวเหนียวดำ/วาริน แสงกิติโกมล, เทวิน เทนคำเนาว์ และ อฑิตยา โรจนสโรช
วาริน แสงกิติโกมล
2551
FOOD 6499
ผลของการงอกต่อสารต้านอนุมูลอิสระสมบัติการหุงต้มและลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวกล้องมันปู/สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน, บัญชา อุไรกุล
สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
2552
Full Textx
FOOD 7049
การศึกษาสารสีแดงและซิตรินินในข้าวแดงที่เตรียมจากข้าวไทย
เอมอร ไชยโรจน์,เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์,ปนัดดา จันทร์เนย,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Textx
FOOD 8567
I deas I done Review
ชุษณา เมฆโหรา,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,อรวรรณ ละอองคำ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>