KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6569
การหาชนิกน้ำผลไม้ที่มีปริมาณธาตุเหล็กหรือธาตุแมงกานีสสูงเพื่อใช้เป็น Negative oral contest agent เพื่อตรวจระบบทางเดินน้ำดีด้วยคลื่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRCP)
ปรารถนา ประเสริฐ,สมศักดิ์ รุกขสุคนธ์,วิวัฒนา ถนอมเกียรติ,วารสารวิชาการทางวิทยาศาตร์สุขภาพ
พฤษภาคม - มิถุนายน 2552
Full Textx
PUB 0877 (PDF)
Food Journal 49 (2) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.สาวิตรี ดือราแม,สุวีณา จันทพิรักษ์,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,อภิญญา จุฑางกูร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
Full Text
PUB 0878 (eBook)
Food Journal 49 (2) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว,อภิญญา จุฑางกูร,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,สุวีณา จันทพิรักษ์,ดร.สาวิตรี ดือราแม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>