KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ความงอกและความแข็งแรง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7624
การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเทียนที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวต่างกัน
ศานิต สวัสดิกาญจน์,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มกราคม-เมษายน 2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>