KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ความปลอดภัยอาหาร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7984
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย
ภัทศา ผุงเพิ่มตระกูล,ชุติมา ไวศรายุทธ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8285
ปัจจัยด้านสุขาภิบาลอาหารที่มีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตจากเครื่องกดในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
ภัสราภา ภิรมย์พรินทร์,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2560
FOOD 8457
การพัฒนามาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของนมโรงเรียนอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2561
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>