KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 60 เรื่อง จากคำค้น ความปลอดภัย
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940213
การประเมินความปลอดภัยของอาหาร
วรนันท์ ศุภพิพัฒน์,มหาวิทยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยมหิดล
2536
T980273
การควบคุมเวลา-อุณหภูมิเพื่อความปลอดภัยของอาหาร/สุรีย์ วงศ์ปิยชน
สุรีย์ วงศ์ปิยชน
2541
IFRPD T990162
แนวคิดเรื่องความปลอดภัยในอาหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา: จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารสำหรับศตวรรษที่ 21/สิริพร สธนเสาวภาคย์
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2542
T990200
การพัฒนาความปลอดภัยของอาหารพื้นบ้าน/ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990404
แนวความคิดและความปลอดภัยในการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหาร
ภักดี โพธิศิริ
2539
T000328
ไม่มีชื่อเรื่อง
ประธาน ประเสริฐวิทยาการ
2543
T000358
นโยบายของสหภาพยุโรปด้านความปลอดภัยของอาหาร

2543
T010071
พฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องกระป๋อง จังหวัดเชียงใหม่/ธารทิพย์ มหาวนา
ธารทิพย์ มหาวนา
2543
T010503
อุตสาหกรรมอาหารไทย และการรับมือกับมาตรการ Traceability หรือมาตรการสืบแหล่งที่มาของอาหาร/กฤษณา พงษ์ศรีเจริญสุข
กฤษณา พงษ์ศรีเจริญสุข
2544
T020069
อาหารตัดแต่งยีนกับประเด็นความปลอดภัยด้านโภชนาการและสุขภาพ/วินัย ดะห์ลัน
วินัย ดะห์ลัน
2543
T020159
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ กับความปลอดภัยของอาหาร/ภักดี โพธิศิริ
ภักดี โพธิศิริ
2536
T020250
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค วันที่ 21 กันยายน 2544 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ/โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
T030158
กฎหมายและมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ/สุมณฑา วัฒนสินธุ์
สุมณฑา วัฒนสินธุ์
2544-2546
T030210
สุขลักษณะส่วนบุคคลกับความปลอดภัยอาหาร/นภาพร เชี่ยวชาญ
นภาพร เชี่ยวชาญ
2546
T030217
สู่มาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร/นฤมล คงทน และ สุนทรีย์ เกตุคง
นฤมล คงทน
2546
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>