KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6453
การเติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าวเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋/นิภาพร แสงจู ... [และคนอื่นๆ]
นิภาพร แสงจู
2551
Full Textx
FOOD 7030
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปจากกากน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
สุนทรีย์ สุวรรณสิชณน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>