KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น คุณสมบัติเชิงหน้าที่
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T070174
ผลของความร้อนต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้น/อภิญญา นาพรม และปาริฉัตร หงสประภาส
อภิญญา นาพรม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 7698
คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วขาวและการประยุกต์แป้งถั่วขาวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8310
โปรตีนรำข้าว
ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>