KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น งาดำ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T040429
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน งาดำผงสำเร็จรูป/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T050114
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซุปงาดำ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T050115
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำงาดำ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T070089
การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบงาดำเสริมสมุนไพร/อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
2550
FOOD 6018
ซอสธัญพืช/พรทวี ธนสัมบัณณ์, นาถฎิญา สารีพวง, อรวรรณ สุระชาติ
พรทวี ธนสัมบัณณ์
2550
FOOD 8103
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องสีนิลต่อคุณภาพด้านกายภาพและประสาทสัมผัสของเค้กแครอทงาดำ
ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค,ปณัฐชา ชื่นจิต,ปภาวรินทร์ คิงวิ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8261
สังขยาน้ำเต้าหู้ผสมงาดำ
ณัจยา เมฆราวี,ไกรยราช พันธุ์ยาง,ณรงค์ชัย ขจรจันทร์,อรอนงค์ ทองมี,ธีรนุช ฉายศิริโชติ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559

PUB 0876 (eBook)
Food Journal 49 (1) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,สิริรักษ์ ศิระมาด,ประวิทย์ สันติวัฒนา,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.สาวิตรี ดือราแม,ดร.พิศมัย ศรีชาเยช,วินัศ ภูมินาถ
Full Textx
PUB 0875 (PDF)
Food Journal 49 (1) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ประวิทย์ สันติวัฒนา,สิริรักษ์ ศิระมาด,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,ดร.พิศมัย ศรีชาเยช,ดร.สาวิตรี ดือราแม,วินัศ ภูมินาถ
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>