KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 227 เรื่อง จากคำค้น จุลินทรีย์
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930202
การศึกษาจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2534
IFRPD T930239
การฝึกอบรม เรื่อง หลักพื้นฐานการแปรรูปอาหาร ให้แก่ บุคลากรกรมการฝึกหัดครู/จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16-26 สิงหาคม 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
T940055
การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการนับจำนวนและแยกเชื้อจุลินทรีย์จากซีอิ๊ว และเต้าเจี้ยว I.การใช้กรดโปรปิโอนิคและเอธิลแอลกอฮอล์ เป็นสารคัดเลือกในการนับจำนวนยีสต์จากน้ำหมักซีอิ๊ว
จารุณี มีจุ้ย
T940091
การศึกษาการผลิตกรดซิตริกโดยเชื้อยีสต์
ประภาพร ศรีวัฒนะ
2534
T940092
การศึกษาเบื้องต้นโคจิเชื้อราแดงโมแนสคัส เตรียมจากวัตถุดิบชนิดต่างๆ
พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์
2534
T950022
การตรวจหาแบคทีเรียซาลโมเนลลาในอาหาร
บุญเทียม พันธุ์เพ็ง
2537
IFRPD T950245
ไม่มีชื่อเรื่อง
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2538
IFRPD T950251
การตรวจหาและวินิจฉัย Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเล
พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์
2538
IFRPD T950332
รายงานผลงานวิจัย เรื่อง การรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์และสาหร่ายของสถาบันอาหาร/ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง ... [และคนอื่นๆ]
ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
2536
T950347
ซาลโมเนลลาและลิสทีเรียในผักสด
อดิศร เสวตวิวัฒน์
2538
IFRPD T950360
ไม่มีชื่อเรื่อง
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2538
IFRPD T960186
ข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการตั้งข้อกำหนดเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2539
FOOD 7029
ผลของการใช้วัสดุเพาะและวัสดุอาหารเสริมชนิดต่างๆ ร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก
สุทธิชัย สมสุข,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
T960338
การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลล่าในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์โดยวิธี Standard Conventional และวิธี Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis/สุมาลี บุญมา...[และคณะ]
สุมาลี บุญมา
2539
T970057
การผลิตโพลีเบต้าไฮดรอกซีบิวทีเรต (พีเอชบี)โดยบักเตรี Telluria mixta
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2539
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Next >>