KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ซูชิ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7144
เมนูคู่สุขภาพ : ซูชิ ซุปเปอร์ฟู้ดส์
วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
FOOD 7650
การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในซูชิ
สุดสายชล หอมทอง,ณัฐชนาภัทธ ดังก้อง,จิราพร ตันวุฒิบัณฑิต, อำไพ บุตรงาม,บุณฑริกา นิลโนรี,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม-มิถุนายน 2554
Full Textx
PUB 0853
Food Journal 43 (3) / 2556
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>