KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ดัชนีความขาวของข้าว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8423
การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง
พิมพ์พรรณ ปรืองาม,สมเกียรติ ปรัชญาวรากร,สมชาติ โสภณรณฤทธิ์,สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>