KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น ตลาดสด
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990197
/วิฑูร เรืองเลิศปัญญากุล
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T050335
การศึกษาสถานการณ์การใช้สารเคมีอันตรายในอาหารที่วางขายในตลาดสดพื้นที่กรุงเทพมหานคร/พีระยา สมชัยยานนท์
พีระยา สมชัยยานนท์
2548
T070078
การศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่างและการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของเนื้อสุกรที่วางจำหน่ายในตลาดสดถาวรเขตกรุงเทพมหานคร/ธำรงค์ เมฆโหรา และพงศ์ศักดิ์ ศรีธเนศชัย
ธำรงค์ เมฆโหรา
2549
FOOD 6720
การสำรวจสภาพการณ์และการเข้าร่วมโครงการตลาดสด น่าซื้อของตลาดประเภทที่ 1 กรณีศึกษาตลาดที่ยังไม่ได้รับการรับรองเป็นตลาดสด น่าซื้อ
รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>