KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น ถั่วขาว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
ifrpd FOOD 6446
สารสกัดจากถั่วขาวในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2551
FOOD 6525
การศึกษาการแปรรูปผลผลิตเมล็ดถั่วที่ปลูกบนที่สูง/สุรัตน์ นักหล่อ, ณัติญา ชาญชัยธรรม, สาวิตรี มูลยิ่ง
สุรัตน์ นักหล่อ
Full Textx
FOOD 7698
คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วขาวและการประยุกต์แป้งถั่วขาวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8015
สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของถั่วกวนจากอัตราส่วนผสมถั่วเขียวและถั่วขาวแตกต่างกัน
ศศิธร เรืองโรจน์,สุนิสา ด้วงนุ่ม,ฤทัย เรืองธรรมสิงห์,น้องนุช ศิริวงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>