KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 139 เรื่อง จากคำค้น ถั่วเหลือง
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930037
/โดย พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์...[และคณะ]สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในนิทรรศการวิชาการ 50 ปี มก. 2-7 ก.พ. 2536
พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
IFRPD T930047
การศึกษาปริมาณกรดไฟติคในผลิตภัณฑ์อาหารถั่วเหลือง
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
IFRPD T930048
กรอบเค็มโปรตีนเกษตร
อนุกูล พลศิริ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
CU T930131
การผลิตไส้กรอกเลียนแบบจากโปรตีนถั่วเหลือง
วิไลรัตน์ มณีเสถียรรัตนา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535
IFRPD T930168
การทำเนื้อเทียมจากถั่วเหลือง
สมชาย ประภาวัต
2534
IFRPD T940108
การเตรียมเต้าหู้หลอดผง เต้าฮวยผง และการทดสอบการยอมรับ
สมชาย ประภาวัต
2533
T940198
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จาก การย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
ดารณี หมู่ขจรพันธ์
2537
IFRPD T940258
ไม่มีชื่อเรื่อง
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2537
IFRPD T950342
ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
2536
T950363
เทคโนโลยีในการทำแป้งถั่วเหลืองจากถั่วเหลือง
สมชาย ประภาวัต
2535
T950376
อาหารเพื่อมวลมนุษย์

2538
IFRPD T960055
การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี/มัณฑนา ร่วมรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
มัณฑนา ร่วมรักษ์
2538
T960057
นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากถั่วเหลือง
กาญจนา นิลนนท์
2538
IFRPD T960321
การฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตผลการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แปรรูปผลิตผลการเกษตรในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2-20 ต.ค. 2538/โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538
T970054
แนวทางการอบแห้งถั่วเหลืองแบบเป็นงวด/จงจิตร์ หิรัญลาภ ... [และคนอื่นๆ]
จงจิตร์ หิรัญลาภ
2535
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Next >>