KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 42 เรื่อง จากคำค้น นมถั่วเหลือง
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T950342
ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
2536
IFRPD T960055
การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี/มัณฑนา ร่วมรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
มัณฑนา ร่วมรักษ์
2538
T970091
โยเกิร์ตจากหางนมถั่วเหลือง/สมศรี ลีปิพัฒนวิทย์, จิระศักดิ์ เกษร์สุวรรณ และพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
สมศรี ลีปิพัฒนวิทย์
2539
T970102
การผลิตน้ำนมถั่วเหลือง ยู เอช ที ให้มีความคงตัวด้วยคาราจีแนน/สันติ ทิพยางค์
สันติ ทิพยางค์
2535
T970196
ลักษณะทางกายภาพของเคิร์ดโปรตีนนมวัวที่ผ่านการทดแทนด้วยนมถั่วเหลือง/จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวิมลศิริ พรทวีวัฒน์
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
T970352
การสำรวจปริมาณสารไอโอดีนในน้ำนมแม่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีนเปรียบเทียบกับปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ำนมวัว น้ำนมถั่วเหลือง
ปราณีต ผ่องแผ้ว,และคณะ
2540
T980310
ปริมาณสารไอโอดีนในน้ำนมวัว น้ำนมถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์นม/ปราณีต ผ่องแผ้ว ... [และคนอื่นๆ]
ปราณีต ผ่องแผ้ว
2543
T990018
นมถั่วเหลือง
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T000142
เครื่องดื่มน้ำผัก

2535
T000166
เครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลือง

2535
T000321
สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากนมถั่วเหลือง/กู้เกียรติ ตันธีระธรรม ... [และคนอื่นๆ]
กู้เกียรติ ตันธีระธรรม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
T010201
การพัฒนาครีมทาขนมปังโดยใช้นมถั่วเหลือง/อัครพรรณ อนันตโชติ
อัครพรรณ อนันตโชติ
2541
T010284
น้ำนมถั่วเหลือง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2534
T010384
อิทธิพลของสารเจือปนในอาหารและคุณลักษณะของถั่วเหลือง ที่มีต่อปริมาณโปรตีนและคุณลักษณะของน้ำนมถั่วเหลืองเข้มข้น/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
กุลวดี ตรองพาณิชย์
2531
T020101
เอกสารประกอบการฝึกอบรม การผลิตปาท่องโก๋ และน้ำนมถั่วเหลือง ในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ทบวงมหาวิทยาลัย ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2544 - 2545/สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>