KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 15 เรื่อง จากคำค้น นักเรียน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050287
Eating and physical exercise behavior of children in elementary school/Tharntip Mahawana and Varaporn Sirisawang
Mahawana, Tharntip
2005
T070373
การรับรู้ การใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากอาหาร และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)/พรพิมล รักษาก้านตง, สุวลี โล่วิรกรณ์
พรพิมล รักษาก้านตง
2550
T070428
การพัฒนาแบบสอบถามความถี่อาหารบริโภคกึ่งปริมาณ เพื่อประเมินอาหารบริโภคของนักเรียนวัยรุ่น/สิริประภา กลั่นกลิ่น, ดวงพร แก้วศิริ, เอกอาภา มังกรพิศม์
สิริประภา กลั่นกลิ่น
2546
FOOD 6238
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/นพรัตน์ ผลิตากุล, ไฉไล เลิศวนางกูร
นพรัตน์ ผลิตากุล
2551
FOOD 6694
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสีสังเคราะห์ผสมอาหารของเด็กนักเรียนในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการบริโภคอาหาร
รวิสราภรณ์ ภีรติกรเจริญกุล,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,ปิยนุช วิเศษชาติ,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009
Full Textx
FOOD 7301
การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555
พรพิมล ภูวธนานนท์,ภัทรนัน ไทยดี,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7326
การศึกษๆคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ ที่ผ่านการกรองด้วยแมกนีเซียมซิลิเคต ในร้านอาหารจานด่วน
จิตรา เศรษฐอุดม,ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์,วารสารอาหารและยา
Full Textx
FOOD 7327
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข
ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์,อรุณรัตน์ อรุณเมือง,วารสารอาหารและยา
Full Textx
FOOD 7706
วิตามิน เกลือแร่ ที่ได้รับจากการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รชฎวรรณ เพียรบุปผา,อบเชย วงศ์ทอง,นฤมล ศราธพันธ์ุ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน-ธันวาคม 2558
FOOD 7732
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนบางกะปิ
ศรีประภา โชติคุณเศรษฐ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7738
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
ประไพพรรณ วังยาว,นฤมล ศราธพันธุ์1,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
FOOD 7756
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ศักดิ์อนันต์ รัตนสาครชัย,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2558
Full Textx
FOOD 7899
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสีสังเคราะห์ผสมอาหารของเด็กนักเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการบริโภคอาหาร
รวิสรราภรณ์ ภีรติกรเจริญกุล,ปราณี พัฒนกุลอนันต์,ปิยนุช วิเศษชาติ,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,วีรยา การพานิช,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552
Full Textx
FOOD 8317
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
อดิษา สังขะทิพย์,สุวลี โล่วิรกรณ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8412
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
วิภานันท์ สนใจ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,สมศรี เพชรโชติ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>