KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น น้ำทิ้ง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000275
การคัดเลือกจุลินทรีย์จากน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายไขมัน/สุวรรณา เนียมสนิท ... [และคนอื่นๆ]
สุวรรณา เนียมสนิท
2540
T070108
การผลิตเม็ดสีราโมแนสคัสโดยใช้น้ำทิ้ง Decanter โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง/อริย ธีระสวัสดิ์, ศิววรรณ พูลพันธุ์, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์
อริย ธีระสวัสดิ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6031
การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยเลี้ยงเชื้อผสม Endomycopsis fibuligera TISTR 5097 และ Candida utilis TISTR 5046/ดวงใจ โอชัยกุล, พรรณวิภา แพงศรี
ดวงใจ โอชัยกุล
2549
FOOD 7810
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากน้ำทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์:อิทธิพลของชนิดน้ำตาล
ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร,แสงชัย เอกประทุมชัย,สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ตุลาคม-ธันวาคม 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>