KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น น้ำนมถั่วเหลือง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010284
น้ำนมถั่วเหลือง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2534
T040419
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำนมถั่วเหลือง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T060278
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองผสมชาสมุนไพรผงบรรจุขวด/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2546
T070577
การศึกษาปริมาณสาร Isoflavone ในกระบวนการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองและการสกัดสาร Isoflavone ในกากถั่วเหลือง เพื่อการนำไปใช้เป็นอาหารสุขภาพ/ณัฐนันท์ วิเศษสุภมิตร ... [และคนอื่นๆ]
ณัฐนันท์ วิเศษสุภมิตร
FOOD 6548
การผลิตไอศกรีมน้ำนมถั่วเหลือง/จิรนาถ บุญคง และ นงค์นุช วงศ์แก้ว
จิรนาถ บุญคง,นงค์นุช วงศ์แก้ว,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 7007
แซนด์วิชสเปรด น้ำนมถั่วเหลืองไขมันต่ำ
วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
FOOD 7134
เมนูคู่สุขภาพ : หลากหลายเมนูจากถั่ว
อุษา ภูคัสมาส,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
FOOD 7583
การพัฒนาน้ำนมถั่วเหลืองอัดเม็ดโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นกระจาย
เศรษฐการ นุชนิยม,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มกราคม-เมษายน 2553
Full Textx
FOOD 8570
Patent Catalog
ณัฐวุฒิ นันทปรีชา,มณฑาทิตย์ ธรรมนิติโชค,รัตนาพร เพ็ชรอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>