KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น น้ำผึ้งดอกลำไย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8501
ผลของการให้ความร้อนทางอ้อมต่อคุณภาพบางประการของน้ำผึ้งดอกลำไย
พิทยา ใจคำ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>