KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปลาหมักพื้นบ้าน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8390
องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันของปลาร้า
ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>