KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 13 เรื่อง จากคำค้น ผลิตภัณฑ์ประมง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930027
รายงานโครงการฝึกอบรมและการวิจัย เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ/ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2533
T940114
ไม่มีชื่อเรื่อง
Prapasri Thanasukarn
1992
T980134
การพัฒนาการผลิตหมึกแห้งเทียมทอดกรอบปรุงรสและหมึกแห้งเทียมปรุงรส/จรรยา โลหะกุลวิช ... [และคนอื่นๆ]
จรรยา โลหะกุลวิช
2535
KU T990352
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยแมลงภู่และหอยลาย
มยุรี จัยวัฒน์
2541
T000074
ข้อกำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มหรือแห้ง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2541
IFRPD T010031
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

2543
T010312
แผนกลยุทธ์การวิจัยการผลิตสัตว์น้ำ พืชน้ำ และผลิตภัณฑ์/ยนต์ มุสิก ... [และคนอื่นๆ]
ยนต์ มุสิก
2543
T010313
แผนกลยุทธ์การวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร/ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ ... [และคนอื่นๆ]
ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
2543
T020112
/คณะผู้วิจัย สุภาวดี จิรนาวากุล ... [และคนอื่นๆ]
สุภาวดี จิรนาวากุล,กระทรวงอุตสาหกรรม,ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์
2543
T040219
การพัฒนากระบวนการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง/พะอม ใจเย็น ... [และคนอื่นๆ]
พะอม ใจเย็น
2547
T060272
ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพกุ้งแห้ง/จิราวรรณ แย้มประยูร และอมรรัตน์ สุขโข
จิราวรรณ แย้มประยูร
2549
T060406
การผลิตปลาแผ่นอบแห้งจากปลาโอลาย (Euthynnus affinis)/จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, เปล่งสุรีย์ หิรัญตระกูล, นงนุช รักสกุลไทย
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
2549
ku FOOD 6451
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋อง/วชิรา กะเตื้องงาน
วชิรา กะเตื้องงาน,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
   หน้า : [ 1 ]   Next >>