KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 15 เรื่อง จากคำค้น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010152
การศึกษาการรับรู้และการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองในประเทศไทย/จินดา บุญช่วยเกื้อกูล ... [และคนอื่นๆ]
จินดา บุญช่วยเกื้อกูล
2543
T010153
การวิจัยเชิงสำรวจสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540/บรรพต ต้นธีรวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
บรรพต ต้นธีรวงศ์
2543
T030036
โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยา ระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย (จังหวัด-รัฐ)จังหวัดสงขลา/ทวีเกียรติ เลาหะวลีสันติ์
ทวีเกียรติ เลาหะวลีสันติ์
2545
T030037
การศึกษาการรับรู้ การอ่าน และการใช้ประโยชน์ข้อมูล บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม/ประกาย ตปนียากร ... [และคนอื่นๆ]
ประกาย ตปนียากร
2545
T030040
ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2545
FOOD 6088
ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคจังหวัดตรัง/อัจจิมา เหลืองดิลก
อัจจิมา เหลืองดิลก
2551
FOOD 6242
การศึกษาระดับความรู้ พฤติกรรมการเลือกซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2550/บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
2551
FOOD 6245
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนจังหวัดปัตตานี ปี 2550/สุนิสา เสียงสกุลไทย, รศนา กาเดร์
สุนิสา เสียงสกุลไทย
2551
FOOD 6246
การวิเคราะห์ผลการดำเนินคดีด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ/พรพิมล ภูวธนานนท์, จารุวรรณ ใจใหญ่, กิติศักดิ์ อ่อนปาน
พรพิมล ภูวธนานนท์
2551
FOOD 7268
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความถูกต้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยจังหวัดสระบุรี
ดวงกมล นุตราวงศ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7369
ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยม ในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผม ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
พีระศักดิ์ คำสงค์,กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา,กรแก้ว จันทภาษา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
Full Textx
FOOD 7850
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลิศชาย เลิศวุฒิ,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 8284
การสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
จินตนา พูลสุขเสริม,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2560
FOOD 8488
หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นิรัตน์ เตียสุวรรณ,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8488
หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นิรัตน์ เตียสุวรรณ,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
   หน้า : [ 1 ]   Next >>