KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 20 เรื่อง จากคำค้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980120
น้ำมันปลา/สุภาณี ศุกระฤกษ์
สุภาณี ศุกระฤกษ์
2540
T980121
น้ำมันอีฟนิงพริมโรส/วินัย ดะห์ลัน
วินัย ดะห์ลัน
2540
T000004
อาหารเสริมสุขภาพ
สมภพ ลาภวิบูลย์สุข
2542
T000101
ไม่มีชื่อเรื่อง
ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์
2541
T020066
/พิสุทธิ์ เลิศวิไล
พิสุทธิ์ เลิศวิไล
2543
T020067
/จงจิตร อังคทะวานิช
จงจิตร อังคทะวานิช
2543
T020068
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/นฤมล โกมลเสวิน
นฤมล โกมลเสวิน
2543
T030145
สไปรูไลน่า อาหารละลายทรัพย์

2546
T030266
ความเสี่ยงในอาหารเสริม

2546
T050245
ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/นันทวันบุณยะประภัศร
นันทวัน บุณยะประภัศร
2548
T060003
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากจุลินทรีย์/ภูษิตา วรรณิสสร ... [และคนอื่นๆ]
ภูษิตา วรรณิสสร,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2548
T060320
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรไทยออกฤทธิ์ป้องกันโรคตับ/โดย ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล ... [และคนอื่น ๆ]; บรรณาธิการ ดารณี ประภาสะโนบล, บุญเรียม น้อยชุมแพ [และ]ปฐมสุดา สำเร็จ
ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2549
FOOD 6445
คอลลาเจน: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำเป็นแค่ไหน?/ปวีนา น้อยทัพ
ปวีนา น้อยทัพ
2551
ifrpd FOOD 6446
สารสกัดจากถั่วขาวในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2551
FOOD 6537
Focus...ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเครื่องดื่ม/ประจงเวท สาตมาลี
ประจงเวท สาตมาลี
2552

   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>