KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ผู้สัมผัสอาหาร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050061
คู่มือสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร/คณะผู้จัดทำ ฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
สำนักอนามัย
2543
FOOD 7356
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร จังหวัดลำพูน
ดาราวรรณ สกุลวงศ์
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>