KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ผู้สูงอายุติดบ้าน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8262
ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สุชญา พันภัย,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559

   หน้า : [ 1 ]   Next >>