KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น พริกป่น
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980328
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอบแห้งไทย เปรียบเทียบกับคู่แข่งที่สำคัญ/โดย บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด; เสนอต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ทีทีไอเอส,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2540
T040087
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำพริกป่นแห้ง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
KU T040213
การปรับปรุงคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตพริกป่น/รัตนาภรณ์ มะโนกิจ
รัตนาภรณ์ มะโนกิจ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
T040340
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พริกป่น/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
FOOD 8519
ผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนให้ความร้อนต่อการเกิดและความคงตัวของอะคริลาไมด์ในพริกป่น
พนาวัลย์ กลึงกลางดอน,มยุรี อุรารุ่งโรจน์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>