KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 98 เรื่อง จากคำค้น พริก
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930026
ปริมาณและองค์ประกอบของสารรสเผ็ดร้อนจากพริก
กรองแก้ว เนาสราญ
2535
T930040
น้ำพริกแกงผงสำเร็จรูป
อรรฆิศา นุชจำรูญ
2532
KU T930245
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริก/สายสนม ประดิษฐดวง
สายสนม ประดิษฐดวง
2533
KU T930248
เครื่องหั่นพริกชี้ฟ้า
สิริ ศรีธรรมเมธ
2536
T940012
น้ำพริกเผา/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2536
T940014
น้ำพริก/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2536
IFRPD T960276
สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2538
IFRPD T970103
การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปและการศึกษาระยะเวลาในการอบเพื่อลดปริมาณ/สิริพร สธนเสาวภาคย์, ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และกาญจนิจ วาจนะวินิจ
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2539
T970124
การผลิตน้ำพริกไส้อั่วผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบถาด/ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ... [และคนอื่นๆ]
ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
T970128
การศึกษาคุณภาพของซอสพริกที่ผลิตจากพริก (Capsicum annuum. L)พันธุ์ต่างๆ/ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน และนิอร โฉมศรี
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
T970144
พริก/ปริญญา วิไลรัตน์
ปริญญา วิไลรัตน์
2540
T970193
ผลของรังสีแกมมาต่อเชื้อราและการผลิตแอฟลาท็อกซินของเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสเฟลวัสในพริกแห้งและพริกไทย/จินตนา บุนนาค ... [และคนอื่นๆ]
จินตนา บุนนาค,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
T970219
พริก/เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา
เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา
2540
T980302
การศึกษาผลของสารเผ็ดในพริก (แคพซัยซิน)ต่อกระเพาะอาหารหนูขาว/วัชรัตน์ หลิมรัตน์, นภา หลิมรัตน์
วัชรัตน์ หลิมรัตน์
2533
T980328
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอบแห้งไทย เปรียบเทียบกับคู่แข่งที่สำคัญ/โดย บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด; เสนอต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ทีทีไอเอส,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2540
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>