KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น พฤติกรรมการซื้อ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7229
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤตกรรมซื้อสินค้าประเภทอาหาร ในตลาดทองเที่ยวตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิรประภา อนันตชัย,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรงค์ เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 8401
พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อซอสปรุงรสของผู้บริโภค ในจังหวัดสงขลา
ประสิทธิ์ รัตนพันธ์,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>