KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น พลาสติกย่อยสลายได้
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T950310
ไม่มีชื่อเรื่อง

1994
T970229
พลาสติกที่ย่อยสลายด้วยวิธีทางชีวภาพ/นวลจันทร์ มัจฉริยกุล
นวลจันทร์ มัจฉริยกุล
2540
T980032
การกำจัดขยะกับพลาสติกที่ย่อยสลายได้/จิรพร โชติสมิทธิ์กุล
จิรพร โชติสมิทธิ์กุล
2537
T980276
พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลัง/กล้าณรงค์ศรีรอต
กล้าณรงค์ ศรีรอต,มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
2540
T010181
การใช้ประโยชน์จากแป้งมันสำปะหลัง/สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล
สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล
2544
T010200
แป้งมันสำปะหลังกับภาชนะบรรจุในอนาคต/มังกร โรจน์ประภากร
มังกร โรจน์ประภากร
2541
FOOD 7765
การใช้สารพลาสติไซเซอร์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกย่อยสลายได้จากโปรตีนที่่ละลายน้ำของเนื้อปลา
ระพีพรรณ สายแวว,ชไพรพร ควบพิมาย,ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ,เอกสารวิชาการฉบับที่ 7/2558
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>