KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น พัลส์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6979
การยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้เทคนิคพัลส์ไฟฟ้าแรงสูง
ทวิวรรณ กังสดาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2554
Full Textx
FOOD 7884
การยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง
ทวิวรรณ กังสดาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-เมษายน 2554
Full Textx
FOOD 8311
การฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้ความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารเหลวด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>