KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น ฟางข้าว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940029
สารให้ความหวานจากฟางข้าว
สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
2537
KU T060036
การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันพลูเพื่อยืดอายุการเก็บทุเรียนกวน/อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2546
FOOD 6155
ผลของขนาดอนุภาคต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของเซลลูโลสผงจากฟางข้าว/มุกดา เจริญสินทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]
มุกดา เจริญสินทรัพย์
2548
FOOD 6453
การเติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าวเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋/นิภาพร แสงจู ... [และคนอื่นๆ]
นิภาพร แสงจู
2551
Full Textx
FOOD 6734
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟเพื่อดูดซับเอทิลีนจากฟางข้าว
ชัยพร สามพุ่มพวง,รังสินี โสธรวิทย์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>