KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น ฟิล์มพลาสติก
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T950002
ผลกระทบของการใช้ฟิล์มพลาสติกกรุภาชนะบรรจุและอุณหภูมิต่ำที่มีต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน/สายชล เกตุษา และอรษา แกล้วเกษตรกรณ์
สายชล เกตุษา
2537
T970025
การบรรจุหีบห่อเพื่อการขายปลีกสำหรับลิ้นจี่สดในถาดหุ้มฟิล์มพลาสติก/โดย สุพจน์ ประทีบถิ่นทอง ... [และคนอื่นๆ]
สุพจน์ ประทีบถิ่นทอง,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2536
T980009
การเตรียมฟิล์มบรรจุอาหารเพื่อพิมพ์ด้วยระบบเฟลกโซกราฟฟี/เรียบเรียงโดย กาญจนา ทุมมานนท์

2540
T000067
/งามทิพย์ ภู่วโรดม ... [และคนอื่นๆ]
งามทิพย์ ภู่วโรดม
2542
KU T060055
การยืดอายุการเก็บขนมเปี๊ยะไส้ถั่วกวนโดยการลด aw ของส่วนไส้ การใช้ฟิล์มพลาสติกและสารดูดความชื้น/ปิยะนุช คันโธ และสุคนธ์ชื่น ศรีงาม
ปิยะนุช คันโธ
2546
T070016
อิทธิพลของ Sucrose Ester ที่มีต่อชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์/ธีรพงศ์ แสนยศ ... [และคนอื่นๆ]
ธีรพงศ์ แสนยศ
2549
FOOD 7765
การใช้สารพลาสติไซเซอร์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกย่อยสลายได้จากโปรตีนที่่ละลายน้ำของเนื้อปลา
ระพีพรรณ สายแวว,ชไพรพร ควบพิมาย,ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ,เอกสารวิชาการฉบับที่ 7/2558
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>